Marc de Referència de la Competència Digital Docent

La competència digital docent és el conjunt de capacitats, coneixements i actituds que el docent ha de tenir per fer un ús crític, adaptable i creatiu de les tecnologies digitals a l’aula. Els coneixements tècnics són necessaris, però no suficients, ja que aquests s’han de complementar amb els coneixements pedagògics i els d’especialitat.

El Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i les comunitats autònomes van elaborar, durant 2021, un nou marc de referència de la competència digital docent (MRCDD) a través d’una ponència depenent del Grup de Treball de Tecnologies de l’Aprenentatge. Aquest marc va ser aprovat per la Conferència Sectorial d’Educació en la seva reunió de 30 de març de 2022 i publicat mitjançant Resolució de 4 de maig de 2022 de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial. El marc actualment vigent substitueix el que va ser aprovat per la Conferència Sectorial en 2020.

El nou marc de referència de la competència digital docent, es basa en el marc europeu de competència digital dels educadors (DigCompEdu) i desenvolupa les competències digitals específiques requerides per a l’exercici de la professió en tots els ensenyaments recollits en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació modificada per la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, prenent com a referència les funcions docents establertes en l’article 91.

Aquest marc detalla 22 competències organitzades a sis àrees.

El model de progressió del MRCDD s’estructura en tres etapes, cadascuna de les quals recull dos nivells. La nomenclatura alfanumèrica, presa del Marc comú europeu de referència per a les llengües, permet identificar cada etapa per una lletra (A, B i C) i cadascun dels nivells de desenvolupament per un nombre (1 i 2), on A i 1 determinen l’etapa i el nivell inicial.