Formacions entitats col·laboradores

Acreditació per formació

Permet acreditar els nivells A1, A2, B1 i B2 a partir de la formació inscrita en el Registre general de formació permanent del professorat.

Les activitats formatives contribueixen a l’acreditació d’una àrea en un determinat nivell sempre que la durada total de l’activitat compleixi amb les hores especificades en la graella següent i cobreixi, com a mínim, un dels indicadors d’èxit per a cada àrea i nivell corresponent, o superior, al MRCDD que es vulgui acreditar. S’exclouen els indicadors d’èxit de les competències 3 i 4 de l’àrea 1.

NivellQuantitat màxima d’àrees del MRCDD que pot acreditar una activitat formativa segons la durada total en hores.
1 àrea2 àrees3 àrees4 àrees5 àrees6 àrees
A17 hores14 hores20 hores27 hores34 hores40 hores
A29 hores17 hores25 hores34 hores42 hores50 hores
B110 hores20 hores30 hores40 hores50 hores60 hores
B212 hores24 hores35 hores47 hores59 hores70 hores

 

Formacions homologades per entitats col·laboradores de formació del professorat de la Conselleria d'Educació i Universitats des de l'1 de setembre de 2020 fins al 30 de setembre de 2023

 
 1. S’obre un període d’un any comptador des de l’endemà de la publicació de la Resolució del Director General de Personal Docent i Centres concertats (fins al 13 de març de 2025) per tal que les entitats organitzadores demanin la incorporació d’indicadors de competència digital a les seves formacions.
 2. Únicament poden tenir associats indicadors de competència digital les formacions en competència digital de la línia estratègica 6, «Competència STEAM i competència digital», del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, així com les de la línia estratègica 7, «Actualització tècnica i de col·lectius específics», que facin referència explícita a aspectes de la competència digital.
 3. No s’atendran demandes específiques d’anàlisi de formacions dels sol·licitants de l’acreditació de competència digital docent. Aquestes demandes han de provenir de les entitats col·laboradores que han organitzat les activitats formatives.
 4. Les entitats col·laboradores hauran d’enviar al CEP IBSTEAM (acreditacioformacions@ibsteam.cat) els indicadors del Marc de referència de la competència digital docent vigent amb el model corresponent
 5. El CEP IBSTEAM analitzarà si els indicadors proposats són adequats.
 6. Una vegada feta l’anàlisi, el CEP IBSTEAM informarà l’organitzador del resultat de l’anàlisi i remetrà els indicadors al Servei de Formació Permanent del Professorat per tal que puguin ser associats a les formacions en el Registre General de Formació Permanent del Professorat. 

Formacions homologades per entitats col·laboradores de formació del professorat de la Conselleria d'Educació i Universitats a partir de l'1 d'octubre de 2023.

 1. Les entitats col·laboradores que vulguin que les formacions que organitzen puguin contribuir a l’acreditació de la competència digital docent hauran de presentar, en la sol·licitud d’homologació de l’activitat formativa, la proposta d’indicadors de la competència digital docent tractats en la formació.
 2. El procés d’homologació de l’activitat formativa no es veurà afectat pel procés d’incorporació d’indicadors de competència digital a les formacions. L’homologació és un pas previ a aquesta incorporació, però es facilita que les entitats puguin incorporar la proposta d’indicadors de competència digital a una sol·licitud única d’homologació.
 3. Un cop obtinguda l’homologació, el CEP IBSTEAM analitzarà si els indicadors proposats són adequats. 
 4. Una vegada feta l’anàlisi, el CEP IBSTEAM informarà l’organitzador del resultat de l’anàlisi.
 5. L’entitat organitzadora de l’activitat formativa haurà de garantir la recollida i custòdia, durant un període de cinc anys, de les evidències necessàries per assegurar l’assoliment dels indicadors del nivell corresponent, la qual cosa requereix, en alguns casos, que les evidències corresponguin a la posada en pràctica dins l’aula.

Model de comunicació dels indicadors per a formacions homologades