Acreditació dels nivells A1 / A2

La competència digital docent (CDD) en els nivells A1 i A2 es podrà acreditar per als següents procediments:

  • Acreditació per formació.
  • Acreditació per prova específica.
  • Acreditació per titulació.
A

Acreditació per formació

S’acreditarà la CDD a partir de la  certificació d’una o diverses activitats formatives la suma de les quals sigui igual o superior a 40 hores (nivell A1) i 50 hores (nivell A2) (sense comptar l’assistència a congressos i jornades).

Aquestes activitats han d’estar reconegudes per la Conselleria d’Educació i Universitats i han de cobrir totes les àrees d’un nivell A1/A2 del MRCDD vigent (annex 3).

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: s’inicia d’ofici a partir de les dades que figuren en el Registre general de formació permanent del professorat.

Acreditació per prova específica

Consisteix en la superació d’una autoavaluació que s’ajusti al nivell A1/A2 del MRCDD vigent, que cobreixi totes les àrees i, com a mínim, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.

  • Nivell A1: declaració responsable.
  • Nivell A2: declaració responsable + aportacions.

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: a través de tràmits telemàtics que estaran oberts tot l’any a la pàgina web del Servei de Formació Permanent del Professorat.

A continuació, pots descarregar els documents d’autoavaluació.

Acreditació per titulació

S’acreditarà la CDD a partir de títols oficials que habilitin per a la professió docent (grau de Mestre d’Educació Infantil, grau de Mestre d’Educació Primària, Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, cursos d’especialització didàctica per a professors tècnics d’FP) i els esments sobre tecnologies educatives als graus de mestre i al màster en matèria de competència digital docent per a l’ús de les tecnologies a l’aula, així com qualsevol altre que compleixi els requisits anteriors, junt amb un document emès per la Universitat corresponent on se certifiqui els indicadors d’assoliment del MRCDD vigent que s’han treballat i el nivell final obtingut; sempre que cobreixin totes les àrees d’un nivell en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i almenys el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: s’establirà un tràmit telemàtic a la pàgina web del Servei de Formació Permanent del Professorat.