Acreditació dels nivells B1 / B2

La competència digital docent (CDD) en els nivells B1 i B2 es podrà acreditar per als següents procediments:

 • Acreditació per formació.
 • Acreditació per prova específica.
 • Acreditació per observació de l’acompliment.
B

Acreditació per formació

S’acreditarà la CDD a partir de la  certificació d’una o diverses activitats formatives la suma de les quals sigui igual o superior a 60 hores (nivell B1) i 70 hores (nivell B2) (sense comptar l’assistència a congressos i jornades).

Aquestes activitats han d’estar reconegudes per la Conselleria d’Educació i Universitats i han de cobrir totes les àrees d’un nivell B1/B2 del MRCDD vigent (annex 3).

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: s’inicia d’ofici a partir de les dades que figuren en el Registre general de formació permanent del professorat.

Acreditació per prova específica

Consisteix superació d’un examen, que pot incloure una part pràctica, que s’ajusti a un nivell B1 o un nivell B2 del MRCDD vigent i que cobreixi totes les àrees i, com a mínim, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: els nivells B1 i B2 es regiran per convocatòria, que serà com a mínim anual per al nivell B1.

Acreditació per observació de l'acompliment

Consisteix en una autoavaluació amb entrega d’evidències. Es podran realitzar observacions de la pràctica docent per contrastar les evidències presentades, en el cas que no es demostri l’aplicació dins l’aula.

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: s’establiran els tràmits telemàtics per als diferents nivells a la pàgina web del Servei de Formació Permanent del Professorat.

 

Tenen consideració d’evidència per acreditació del nivell B1 i s’hauran de documentar i estar específicament relacionats amb les competències digitals docents:

 1. Persones que tinguin certificades com a mínim 30 hores com a formadors en activitats inscrites al Registre de Formació Permanent del Professorat que tinguin associades indicadors de competència digital i que hagin estat organitzades per la Conselleria d’Educació i Universitats des de l’1 de setembre de 2020.
 2. La participació en un Projecte eTwinning avaluat amb segell de qualitat a partir de 2020 (mínim 18 punts).
 3. Així com qualsevol altra evidència que acrediti el nivell B1 (veure rúbrica).

A continuació, pots descarregar el documents d’autoavaluació amb entrega d’evidències del nivell B1.

Tenen consideració d’evidència per acreditació del nivell B2 i s’hauran de documentar i estar específicament relacionats amb les competències digitals docents:

 1. Persones que tinguin certificades com a mínim 50 hores com a formadors en activitats inscrites al Registre de Formació Permanent del Professorat que tinguin associats indicadors de competència digital i que hagin estat organitzades per la Conselleria d’Educació i Universitats des de l’1 de setembre de 2020.

 2. Docent titular del centre IEDIB a partir del 2020 (mínim dos cursos).

 3. Docent de formació professional en modalitat virtual a partir de 2020 (mínim 2 cursos).

 4. Docent d’educació a distància per persones adultes a partir del 2020 (mínim 2 cursos).

 5. Docent d’Escola Oficial d’Idiomes en modalitat semipresencial (mínim 2 cursos).

 6. La participació en projectes de treballs amb alumnat.

 7. La creació de recursos educatius oberts que estiguin disponibles a un repositori públic.

 8. Així com qualsevol altra evidència que acrediti el nivell B2 (veure rúbrica).

A continuació, pots descarregar el documents d’autoavaluació amb entrega d’evidències del nivell B2.

Accés al tràmit B2

(Pròximament s’habilitarà)