Acreditació de la Competència Digital Docent

La Resolució del Director General de Personal Docent i Centres concertats estableix que la competència digital docent es pot acreditar per mitjà dels procediments següents:

Destinataris

  1. El personal docent dels centres sostinguts amb fons públics dels ensenyaments no universitaris.
  2. El personal docent adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitats.
  3. Inspectors d’Educació de la Conselleria d’Educació i Universitats.
  4. Les persones inscrites al registre de Formació Permanent del Professorat no incloses en els 3 punts anteriors.

Visualització del nivell de Competència Digital Docent

En aquest moment ja està disponible un apartat al Portal de Serveis al Personal on es pot consultar el nivell de competència digital docent acreditat en cada una de les sis àrees que el formen (Expedient personal / Acreditació de la competència digital).