Acreditació dels nivells C1 / C2

La competència digital docent (CDD) en els nivells C1 i C2 es podrà acreditar per als següents procediments:

 • Acreditació per observació de l’acompliment.
 • Acreditació per anàlisi i validació d’evidències.

El nivell C1 es podrà acreditar  sempre que cobreixin totes les àrees i, com a mínim, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent. El nivell C2 es podrà acreditar per àrees.

C

Acreditació per observació de l'acompliment

Consisteix en una avaluació a través de l’observació de la pràctica docent dins l’aula seguint la guia d’avaluació pública.

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: s’establiran els tràmits telemàtics per als diferents nivells a la pàgina web del Servei de Formació Permanent del Professorat.

Acreditació per anàlisi i validació d'evidències

Caldrà documentar mitjançant una memòria d’evidències que recullin aspectes relacionats amb la pràctica docent i l’historial professional.

Tenen consideració d’evidències per acreditació del nivell C1 i s’hauran de documentar i estar específicament relacionats amb les competències digitals docents:

 1. Persones que tinguin certificades com a mínim 70 hores com a formadors en activitats inscrites al Registre de Formació Permanent del Professorat que tinguin associades indicadors de competència digital i que hagin estat organitzades per la Conselleria d’Educació i Universitats des de l’1 de setembre de 2020.
 2. Coordinador digital o coordinador TIC de centre (mínim 2 cursos).
 3. Assessor del CEP IBSTEAM a partir de 2020 (mínim 2 cursos).
 4. Assessor docent o assessor tècnic docent en llocs de feina de la Conselleria d’Educació i Universitats, relacionats amb el desenvolupament de la competència digital docent als centres educatius (mínim 2 cursos), i d’altres que compleixin els requisits esmentats.
 5. Els premis com a part d’un col·lectiu atorgats per les Administracions educatives.
 6. Les publicacions en coparticipació amb NIPO i/o ISBN, ISSN, DOI o URL.
 7. La coordinació de projectes de formació en centres.
 8. La participació en projectes col·lectius d’investigació i d’innovació educativa.
 9. Ambaixador eTwinning.
 10.  Així com qualsevol altra evidència que acrediti el nivell C1.

Tenen consideració d’evidència per acreditació del nivell C2 i s’hauran de documentar i estar específicament relacionats amb les competències digitals docents:

 1. La certificació com a Formador a congressos d’àmbit autonòmic, nacional i internacional relacionats amb el desenvolupament de la competència digital docent que estiguin al registre de Formació Permanent del Professorat.

 2. Reconeixements per part de les Administracions educatives d’haver implementat millores significatives a l’àmbit educatiu.

 3. La coordinació i l’autoria de projectes de recerca i d’innovació educativa.

 4. Els premis nominals individuals atorgats per les Administracions educatives.

 5. Les publicacions com a autor únic amb NIPO i/o ISBN, ISSN, DOI o URL.

 6. Currículum per avaluar la trajectòria professional.

 7. Així com qualsevol altra evidència que acrediti el nivell C2.

Procediment per l’obtenció de l’acreditació: s’establiran els tràmits telemàtics per als diferents nivells a la pàgina web del Servei de Formació Permanent del Professorat.

Accés als tràmits

(Pròximament s’habilitarà)